M
Elektronikus ügyintézés

Összefoglaló az Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. március 29-ei üléséről

2022.04.07. | Aktuális tájékoztató

Az Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 2022. március 29-ei ülésén elfogadta Ecséd Községi Önkormányzat zárszámadási rendelettervezetét. Módosításra került Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelete. A rendelet két új támogatási formával került kiegészítésre:

  • Újszülöttek életkezdési támogatása
  • Térítésköteles nem kötelező védőoltások igénybevétele. E rendelkezések az alábbi szabályokat tartalmazzák:

Újszülöttek életkezdési támogatása

„3/A § (1) Az Önkormányzat a gyermek születésére tekintettel egyszeri támogatást nyújt az Ecséd közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, a gyermeket saját háztartásában nevelő szülő, törvényes képviselő részére, akinek a gyermeke 2022. január 1-jén vagy azt követően született, és életvitelszerűen Ecséden él, és akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcszorosát.

(2) A támogatást egy gyermek után csak az egyik szülője jogosult igénybe venni. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került.

(3) A gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás összege gyermekenként egyszeri 100 000 Ft.

(4) A támogatás a gyermek születését követő hat hónapon belül igényelhető. A határidő jogvesztő. 

(5) A támogatás a Rendelet 3. számú melléklete szerinti kérelem nyomtatványon igényelhető.”

Térítésköteles nem kötelező védőoltások igénybevétele:

„7/A § (1) Ecséd közigazgatási területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek szülője, törvényes képviselő (a továbbiakban: szülő) részére e Rendeletben meghatározott Térítésköteles nem kötelező védőoltásához az Önkormányzat támogatást nyújt.

(2) A támogatás a Rotavírus, az agyhártyagyulladást okozó Meningococcus B, és a Meningococcus C baktérium, valamint a kullancs okozta agyvelőgyulladás ellen védettséget nyújtó teljes oltássorozatot érinti, a benyújtott szülői kérelemnek megfelelően.

(3) A Rotavírus elleni oltóanyag térítésmentes igénybevételére azon 6-24 hetes gyermek esetében jogosult az a szülő, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcszorosát.

(4) Az agyhártyagyulladást okozó Meningococcus B baktérium elleni oltóanyag térítésmentes igénybevételére azon két hónapos életkort betöltött, de a tizenötödik életévét be nem töltött gyermek esetében jogosult az a szülő, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcszorosát.

(5) Az agyhártyagyulladást okozó Meningococcus C baktérium elleni oltóanyag térítésmentes igénybevételére azon 3-5 hónapos vagy 4-12 hónapos életkort betöltött gyermek esetében jogosult az a szülő, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcszorosát.

(6) A kullancs okozta agyvelőgyulladás elleni oltóanyag térítésmentes igénybevételére azon első életévét betöltött gyermek esetében jogosult az a szülő, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcszorosát.

(7) A támogatás a Rendelet 4. számú melléklete szerinti kérelem nyomtatványon igényelhető.

(8) Az oltóanyagok beszerzéséről és kiadásáról a Ecséd Községi Önkormányzat polgármestere gondoskodik.

(9) A kérelem ugyanazon gyermek esetében, különböző védőoltások tekintetében, valamint ugyanazon oltássorozat több oltására vonatkozóan, egy költségvetési éven belül több alkalommal is benyújtható.

(10) A határozat kézhezvételét követő 60 napon belül a Rendelet 5. számú mellékletben foglalt orvosi igazolás benyújtása szükséges arról, hogy a támogatott gyermeke részesült a védőoltásban. Az igazolás benyújtásának elmulasztása esetén a támogatás jogosulatlanul igénybevett ellátásnak minősül, és visszatérítési kötelezettséggel jár.”

Módosításra került Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 4/2015. (I.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: környezetvédelemről szóló rendelet). A módosító rendelkezés az alábbi szabályokat tartalmazza:

 „7/A § Az avar és kerti hulladék kedd és pénteki napokon maximum 2 óra időtartamban 9 órától 18 óráig égethető.”

„7/B § (1) A magánterületen keletkező avar és kerti hulladék csak magánterületen égethető, a közterületi égetés tilos.

(2) Avart és kerti hulladékot száraz állapotban, megfelelő légköri viszonyok mellett, szélcsendes időszakban lehet égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, valamint az okozott füsthatás a szomszédos ingatlanok használatát ne zavarja.

(3) Tüzet gyújtani csak megfelelően kialakított helyen lehet, ahol a tűz a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, kárt nem okoz.

(4) Az avar és kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális hulladékot, környezetre veszélyes, káros, szennyező anyagokat.

(5) Az avar és kerti hulladék égetése során a tűz őrzéséről folyamatosan gondoskodni kell, a helyszínen olyan eszközöket, felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, vagy a tűz eloltható.

(6) Veszély esetén a tüzet azonnal el kell oltani, a parázslást meg kell szüntetni.

(7) Magyarország vagy Heves megye területére elrendelt tűzgyújtási tilalom időtartama alatt az avar- és kerti hulladék égetése Ecséd település közigazgatási területén is tilos.” A környezetvédelemről szóló rendelettel összefüggésben módosult Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 12/2016. (XI. 23.) önkormányzati rendelete, melynek 7. § b) pontja szerint megsérti a közösségi együttélés szabályait az „aki nem száraz avart és kerti hulladékot éget, valamint aki a száraz avart és kerti hulladékot nem a légköri viszonyoknak megfelelően égeti.”

A Képviselő-testület elfogadta az Ecséd Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinél a 2021. évben végzett ellenőrzési tevékenységről szóló összefoglaló jelentést. A grémium jóváhagyta az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde pedagógusokra kiterjedő beiskolázási tervét és tudomásul vette az intézmény Házirendjét, elfogadta továbbá Ecséd Községi Önkormányzat Közzétételi és Publikációs Szabályzatát, valamint az Ecséd Községi Önkormányzat Házi segítségnyújtás és Gyermekjóléti szolgáltatás szakmai Programját. Határozat született a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról, és a Társulás alelnökének megválasztásáról. A Képviselő-testület döntött az Ecséd, Ady Endre utca 257 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről. Az Egyebek napirendi pontban főként az illegális hulladék lerakás témakörét tárgyalta a Testület.

Ajánljuk még

Földgázszolgáltatás szüneteltetés

Tájékoztatjuk kedves lakosainkat, hogy 2024.06.18-án 09:00 és 13:00 között a távvezetéket és a gázátadó állomást érintő karbantartási munkák miatt a földgázszolgáltatás szünetel a 100 m3/h és a felett vételező felhasználóknál. A teljes tájékoztató megtekinthető ide...

Tisztelt Lakosság!

2024. 03. 21. (csütörtöktől) várhatóan néhány napig a pénzfelvétel szünetel ATM gépcsere miatt. Megértésüket köszönjük! Maksa Mátyás polgármester