Lakhatási pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ecséd Községi Önkormányzat

Lakhatási pályázatot hirdet az EFOP-1.2.11-16-2017-00008 kódszámú

Esély Otthon – „Fiatalok helyben tartásának támogatása Ecséden” című projekt keretén belül

 

 

I. A pályázat célja:

Ecséd Községi Önkormányzat az Esély otthon – „Fiatalok helyben tartásának támogatása Ecséden” projekt keretében pályázatot hirdet lakhatási támogatás igénybevételére a település jövője szempontjából értékes végzettséggel, vállalkozással vagy jövőbeli tervvel rendelkező fiatal szakemberek Ecséden történő letelepedésének támogatására.

 II. A pályázók köre:   

Pályázatot nyújthatnak be azon 18-35 év közötti személyek, akik a település jövője szempontjából értékes végzettséggel, vállalkozással vagy jövőbeli tervvel rendelkeznek, valamint Ecséden állandó lakcímük van, vagy Ecsédre kívánnak költözni és Ecséd közigazgatási területén működő munkáltatónál foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek, vagy egyéni vállalkozói tevékenységet, és/vagy rendszeres közösségi és kulturális tevékenységet folytatnak.

III. A pályázat keretében az alábbi önkormányzati tulajdonú – a projekt keretében felújított és részlegesen berendezett – lakások és kertes ház bérleti joga nyerhető el legfeljebb 2 év időtartamra: 

 • 3013 Ecséd, Szabadság utca, 1. lakás : 9/2
 • 3013 Ecséd, Szabadság utca, 2. lakás : 9/2
 • 3013 Ecséd, Szabadság utca, 3. lakás : 9/2
 • 3013 Ecséd, Szabadság utca, 1. lakás : 602
 • 3013 Ecséd, Szabadság utca, 2. lakás : 602
 • 3013 Ecséd, Szabadság utca, 3. lakás : 602

A pályázható lakások komfort besorolása:

 • A 3013 Ecséd, Szabadság utca, hrsz: 9/2 szám alatti 1. lakás 57,71 m2 területű, 1 szoba nappalis, összkomfortos fokozatú, gázfűtéses önkormányzati lakás.
 • A 3013 Ecséd, Szabadság utca, hrsz: 9/2 szám alatti 2. lakás 63,08 m2 területű, 1 szoba nappalis, összkomfortos fokozatú, gázfűtéses önkormányzati lakás.
 • A 3013 Ecséd, Szabadság utca, hrsz: 9/2 szám alatti 3. lakás 50,64 m2 területű, 1 szoba nappalis, összkomfortos fokozatú, gázfűtéses önkormányzati lakás.
 • A 3013 Ecséd, Szabadság utca, hrsz: 602 szám alatti 1. lakás 53,17 m2 területű, 1 szoba nappalis, összkomfortos fokozatú, gázfűtéses önkormányzati lakás.
 • A 3013 Ecséd, Szabadság utca, hrsz: 602 szám alatti 2. lakás 52,68 m2 területű, 1 szoba nappalis, összkomfortos fokozatú, gázfűtéses önkormányzati lakás.
 • A 3013 Ecséd, Szabadság utca, hrsz: 602 szám alatti 3. lakás 78,82 m2 területű, 1 szoba nappalis, összkomfortos fokozatú, gázfűtéses önkormányzati lakás.

A lakások a lakás méretének és kialakításának függvényében a következő berendezésekkel kerülnek felszerelésre:

Konyhabútor mosogatótálcával, villanytűzhely, mikrohullámú sütő, hűtőszekrény, étkezőasztal 4 székkel, szekrény, franciaágy, íróasztal, irodaszék, laptop.

IV. A támogatás feltételei:

A lakhatási támogatás pályázat útján nyerhető el.

A támogatásra az a fiatal személy nyújthatja be pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

a) A pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de lakhatási lehetőség igénybevételének végéig nem tölti be a 35. életévét.

b) A település jövője szempontjából értékes végzettséggel, vállalkozással vagy jövőbeli tervvel rendelkezik.

c) Nem rendelkezik Ecséden vagy más településen ingatlanvagyonnal.

d) Vállalja, hogy életvitelszerűen, lakcímmel rendelkezve a településen marad a támogatás nyújtását követő minimum 2 évig, vagy Ecséden közigazgatási területén lévő munkahellyel vagy vállalkozással rendelkezik Ecsédem a támogatást követő legalább 2 évig, és/vagy hivatalosan dokumentált és kiemelkedő közösségi és kulturális tevékenységet végez a támogatást követő legalább 2 évig.

e) Lakhatási lehetőség igénybevételének feltétele, hogy a beköltöző fiatal (vagy a család, pár legalább egyik tagja) foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezzen vagy részesüljön az Esély Otthon projekt keretében Ecséden nyújtott valamely ösztönző támogatásban.

f) A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a támogatási szerződés megkötését követően két héten belül beköltözik, illetve a lakásba költözés időpontjától számított 3 napon belül a bérleményben állandó lakóhelyet létesít.

g) Vállalja, hogy a projekt programjaiban aktívan részt vesz (Esély Otthon rendezvények, műhelymunkák, stb.), emellett a támogatás igénybevételének időtartama alatt legalább 50 óra közösségi szolgálatot teljesít Ecséd Községi Önkormányzatánál és/vagy az önkormányzat intézményeinél. A meghatározott minimumtól magasabb óraszámú önkéntes tevékenység vállalása előnyt jelent.

Beköltöző fiatalok/párok/családok kiválasztásánál a projekt előnyben részesíti a 30. életévet el nem érő pályázókat.

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a döntéshozó képviselő-testület bármely tagjával közeli hozzátartozói viszonyban van.

V. A pályázat tartalmi elemei:

a) Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap, mely tartalmazza legalább 3000, legfeljebb 5000 karakterben a pályázó személyes (lakhatással, munkavállalással, családalapítással, megélhetéssel, stb.) és Ecsédhez kötődő jövőképét.

b) A pályázó részletes önéletrajza.

c) A felhívás mellékletében meghatározott értékelési szempontokat alátámasztó dokumentumok:

 • Jövedelmi és vagyoni viszonyokra vonatkozó nyilatkozat, illetve azokat igazoló dokumentumok.
 • Az iskolai végzettségeket/szakképesítéseket igazoló bizonyítványok/okiratok másolata, illetve hallgatói jogviszony-igazolás.
 • Nyilatkozat, hogy a pályázó és a vele együtt költöző személyek sem Ecséden, sem más településen nem rendelkeznek ingatlanvagyonnal.
 • Házassági anyakönyvi kivonat, vagy közjegyzői okiratba foglalt élettársi nyilatkozat, vagy igazolás az élettársi kapcsolatnak a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába (ENYER) történő nyilvántartásba vételről, amennyiben releváns.
 • A pályázó gyermekének/gyermekeinek születési anyakönyvi kivonata, amennyiben releváns.
 • Ecsédi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés, egyéni vállalkozói igazolvány másolata, amennyiben releváns.
 • Személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló igazolvány másolata.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó és a vele együtt költöző személy kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatási szerződés megkötését követően két héten belül beköltözik, illetve a lakásba költözés időpontjától számított 3 napon belül a bérleményben állandó lakóhelyet létesít/létesítenek.
 • Nyilatkozat az Ecséden végezni kívánt, a felhívásban meghatározott minimum óraszámú önkéntes munka mellett további közösségi szolgálat vállalásáról.
 • Nyilatkozat, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő-testületi tagjaival nem áll közeli hozzátartozói
 • A pályázóval együtt költöző cselekvőképes, 18. életévét betöltött személyek nyilatkozata arról, hogy a pályázat tartalmát megismerte és elfogadta, valamint hozzájárul személyes adatainak a pályázathoz kapcsolódó tárolásához és kezeléséhez, amennyiben releváns.

VI. A pályázattal elnyerhető támogatás

A kiválasztott bérlőnek a lakhatásért nem kell lakbért fizetnie, ellenben az általa használt bérlemény rezsiköltségének megfizetésére köteles. (Rezsi költség: villamos energia, földgáz, víziközmű-szolgáltatás, hulladék-szállítás, telefon, közös költség, stb.) Egy fiatal, vagy pár, illetve család legfeljebb 2 éven keresztül lehet lakója a projekt keretében felújított ingatlannak.

VII.  A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 06.19.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020.06.26.

A lakásokba való beköltözés feltétele a támogatási szerződés megkötése.

A szerződéskötés határideje a műszakilag már átadott lakások esetében a  döntéstől számított 15 nap, a döntés időpontjában még felújítás alatt álló ingatlanok esetében a műszaki átadást követő 15 nap.

Pályázati adatlap kérhető: Ecséd Polgármesteri Hivatalában vagy elektronikusan letölthető a pályázati felhívás alatti dokumentum elnevezések alól

Pályázat benyújtása zárt borítékban lehetséges személyesen vagy postai úton:
Maksa Mátyás polgármesternek címezve Ecséd Községi Önkormányzat (3013 Ecséd, Szabadság utca 139.) címen

A borítékon kérjük feltűntetni:

„Esély Otthon Pályázat – Lakhatási támogatás”

A támogatás megítélése, illetve a szerződéskötés után a lakásbérleti jogviszony legfeljebb 2 éves határozott időtartamra jön létre.

VIII. Bírálat

A lakások bérlésének odaítélése nem automatikus. A fenti feltételek teljesítése önmagában szükséges, de nem elégséges feltétele a lakhatási támogatásban való részesedésnek.
A kiválasztás pontozásos formában történik a felhívás mellékletében közölt értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján.

A támogatás elbírálásáról Ecséd község polgármestere dönt.

IX. Értesítés a pályázati döntésről

A projekt szakmai irányítása a meghozott döntéséről és annak indokáról a döntést követő 5 napon belül elektronikus levélben értesíti a pályázókat és időpontot egyeztet a támogatási szerződés megkötésével kapcsolatban.

Ecséd Községi Önkormányzat a döntésről és annak indokáról szóló hivatalos értesítést 8 napon belül postai úton megküldi a pályázóknak.

X. Adatkezelés

A pályázó pályázatának benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati adatlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati adatlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a támogatási rendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázó a pályázat benyújtásával:

a)  hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzati hivatal nyilvántartásba vegye és azokat a támogatáskezelő szervezet részére – kizárólag a pályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából átadja, illetőleg a lakhatási támogatás alatt maga kezelje;

b) hozzájárul ahhoz, hogy a támogatáskezelő személyes adatait a lakhatási támogatás pályázatának lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából a támogatás időtartama alatt kezelje;
c)  hozzájárul ahhoz, hogy a foglalkoztatási jogviszonyáról, vállalkozási tevékenységéről, illetőleg tanulmányi jogviszonyáról a támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;
d)  hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és a támogatási pályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

XI. A pályázók értesítési kötelezettségei:

A pályázó köteles a támogatás időszaka alatt minden, a támogatást érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni az önkormányzatot az alábbi adatok változásakor:

·         személyes adatainak változása

·         vele egy háztartásban élők létszámának, személyének változása

·         munkahelyével vagy vállalkozási jogviszonyával, vagy hallgatói jogviszonyával kapcsolatos változások

·         egyéb, a lakhatási támogatással kapcsolatos adatok és körülmények változása

XII.           Egyéb információk

A támogatásban részesített pályázó tudomásul veszi, hogy kötelessége az ingatlan bérlésének időtartama alatt a lakás állapotát, illetve annak berendezési és használati tárgyait megóvni, nem rendeltetésszerű használat, rongálás, károkozás esetén teljes anyagi felelősséget vállal a kár helyreállításáért.

Az ingatlanhoz tartozó berendezési tárgyak nem elidegeníthetők.

Ezen felül a támogatott pályázó tudomásul veszi, hogy az ingatlanon semmilyen külső vagy belső átalakítást nem végezhet, az önkormányzattal való előzetes egyeztetés és írásbeli engedély nélkül a burkolatokat, falakat érintő munkálatokat nem végezhet (pl: fúrás, festés, burkolat kialakítása vagy cseréje, stb.)

Ecséd, 2020. június 5.

Maksa Mátyás

    polgármester

Letölthető dokumentumok:

EselyOtthon_Lakhatasitamogatas_Ecsaéd_FELHIVAS  (frissítve: 2020.06.08.)

Nyilatkozat – közeli hozzátartozói viszonyról

Pályázóval beköltöző személy adatkezelési nyilatkozata

Nyilatkozat-jövedelmi és vagyoni viszonyok

Nyilatkozat – önkéntes tevékenység vállalásáról

Nyilatkozat – beköltözésről és lakcím létesítéséről_Ecséd

Lakástámogatás_pályázatiadatlap_Ecséd

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük